Regulamin

Regulamin
Nativa Akademie
Właściciel:        Magdalena Romanska
Adres: Bredowstrasse 29, 10551 Berlin
E-Mail:          info@nativa-akademie.de
Telefon:                    + 4930/398 76 295
+ 49/176 844 27 105
Faks:                         + 4930/398 76 159
NIP:                                     34/496/0144
zwana dalej Organizatorem –

§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin dotyczy relacji handlowych pomiędzy Klientem a Organizatorem.
2. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, zawierająca umowy cywilno-prawne, zazwyczaj nie związane ani z prowadzoną na własny rachunek działalnością zawodową ani gospodarczą.
3. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka prawna zawierająca umowy cywilno-prawne w zakresie prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej lub gospodarczej.

§ 2 Oferta Organizatora, ceny
1. Oferta na stronie internetowej nie jest wiążąca.
2. Podaje się ceny ostateczne. Nie pobiera się podatku Vat i nie jest on zawarty w cenie usługi.

§ 3 Zawieranie umów
1. Na stronie internetowej macie Państwo możliwość zapoznania sie z naszą ofertą i niewiążącego wyboru kursu. Konieczne jest określenie poziomu językowego wybranego kursu. W przypadku trudności z jego ustaleniem, oferujemy przystąpienie do bezpłatnego „testu poziomującego”, dlatego prosimy o bezpośredni kontakt poprzez menu „Kontakt” lub wykorzystanie „formularza kontaktowego” na tej samej stronie.
Po wypełnieniu „formularza zgłoszeniowego” i podaniu wymaganych danych poprzez naciśnięcie przycisku „ wysłać” wysyłacie Państwo niezobowiązująco formularz zgłoszeniowy. Poprzez email pojawią się ponownie dane Państwa zamówienia. Zatem macie Państwo możliwość sprawdzenia wszystkich wprowadzonych danych, naniesienia ewentualnych zmian i uzupełnienia brakujących pól. Wówczas możecie Państwo odesłać ostatecznie zobowiązujące zgłoszenie.
Do emaila załączone są Regulamin oraz Pouczenie odstąpienia od umowy.
2. Po weryfikacji zgłoszenia i sprawdzeniu wolnych miejsc na wybranym kursie otrzymacie Państwo od nas potwierdzenie zamówienia równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Poprzez ten dokument zostaje zawarta umowa o świadczeniu usług edukacyjnych. Ponownie dołącza się Regulamin oraz Pouczenie odstąpienia od umowy. W przypadku braku miejsc na wybranym przez Państwa kursie zamiast potwierdzenia zamówienia otrzymacie Państwo informację o braku miejsc. Wówczas nie macie Państwo żadnych zobowiązań wobec Nativa Akademie.
W dowolnym momencie macie Państwo możliwość zapisania lub wydrukowania wszystkich dokumentów: potwierdzenia zamówienia, Regulaminu jak i Pouczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 4 Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Zgodnie z poniższym pouczeniem Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, zawierająca umowy cywilno-prawne, zazwyczaj nie związane ani z prowadzoną na własny rachunek działalnością zawodową ani gospodarczą.
—————————————————————————————————————————
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy.
Jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć Organizatorowi:
(Nativa Akademie
Właściciel:          Magdalena Romanska
Adres:   Bredowstrasse 29, 10551 Berlin
E-Mail:             info@nativa-akademie.de
Telefon:                        + 4930/398 76 295
+ 49/ 176 844 27 105
Faks:                              + 4930/398 76 159)
( np. poprzez list, faks lub e-mail).
W tym celu możecie Państwo wykorzystać znajdujący się poniżej wzór formularza odstąpienia od
umowy. Nie jest on jednak obowiązkowy.
Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy skuteczne poinformowanie Nativa
Akademie o odstąpieniu przed jego upływem.
Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od umowy Nativa Akademie dokonuje niezwłocznie zwrotu wszystkich
otrzymanych wpłat, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia powiadomienia o odstąpieniu od
umowy. Zwroty opłat dokonywane są za pomocą tego samego środka płatniczego co pierwotna
transakcja, chyba że zostały z Państwem podjęte inne ustalenia;
w żadnym wypadku nie obciąża się Państwa dodatkowymi kosztami.
W przypadku Państwa decyzji korzystania z usług dydaktycznych w czasie trwania okresu odstąpienia
od umowy zobowiązani jesteście Państwo do uiszczenia opłaty należnej za odbyte zajęcia
dydaktyczne do dnia skutecznego poinformowania Nativa Akademie o odstąpieniu. Nativa Akademie
dokonuje zwrotu opłaty za kurs w części odpowiadającej części kursu pozostałego do odbycia.
————————————————————————————————————————-
formularz odstąpienia od umowy – wzór
( do wykorzystania i odesłania w przypadku rezygnacji)

Nativa Akademie
Właściciel:        Magdalena Romanska
Adres: Bredowstrasse 29, 10551 Berlin
E-Mail:         info@nativa-akademie.de
Telefon:               + 49/ 176 844 27 105
+ 4930/398 76 295
Faks:                        + 4930/398 76 159

 Niniejszym odstępuję/my(*) od umowy świadczenia usługi edukacyjnej
 zamówionej dnia (*), zrealizowanej w dniu (*)
 imię i nazwisko Konsumenta
 adres Konsumenta
 własnoręczny podpis (w przypadku formy papierowej)
 data
(*) – skreślić, co nie dotyczy
————————————————————————————————————————————–

§ 5 Zasady prowadzenia kursów
1. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.
2. Grupa liczy od 4 do 10 uczestników. Organizator ma prawo do nadzwyczajnego odstąpienia od umowy w przypadku nie osiągnięcia przed rozpoczęciem kursu wymaganej liczby uczestników. Alternatywnie proponujemy realizację kursu w innej formie lub w innym terminie albo też proporcjonalne zmniejszenie ilości godzin kursu. Jest to oferta Nativa Akademie na zasadzie dobrowolności i nie jesteście Państwo zobowiązani do jej przyjęcia, wówczas przysługuje także Państwu prawo do nadzwyczajnego odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w związku z niniejszym zapisem Organizatora lub Klienta dokonujemy niezwłocznie zwrotu wniesionych opłat.
3. Odpowiednio do podjętych ustaleń zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie Organizatora lub u Klienta.
4. Zajęcia dydaktyczne nie odbywają się w dniach ustawowo wolnych od pracy.

§ 6 Zajęcia indywidualne
Jeśli kurs realizowany jest w formie zajęć indywidualnych ustala się z wyprzedzeniem poszczególne terminy kursu. W razie niemożliwości uczestniczenia w zajęciach należy poinformować o tym najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowanym terminem lekcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu zajęcia dydaktyczne przepadają bez możliwości powtórzenia i bez zwrotu opłaty należnej za te zajęcia.

§ 7 Warunki płatności
1. Klient zobowiązany jest do dokonania zaliczki za kurs w wysokości 100 Euro. Przedpłata musi być dokonana najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Jeśli umowa zostaje zawarta później niż na 14 dni przed rozpoczęciem kursu, to przedpłata musi być dokonana niezwłocznie.
2. Pozostała kwota opłaty kursowej z zastrzeżeniem punktu poniżej musi być wniesiona najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
3. Jeżeli potrzebne jest wystawienie przez Nativa Akademie zaproszenia na kurs celem uzyskania wizy studenckiej, to wystawiane jest ono po opłaceniu opłaty kursowej w całości. Po otrzymaniu wpłaty wysyłamy Państwu oficjalne zaproszenie, niezbędne do wystąpienia o wizę studencką. Jej terminowe załatwienie leży w gestii Klienta.
W przypadku odmowy udzielenia wizy i związanej z nią niemożliwością uczestniczenia w kursie zwracamy opłatę kursową w całości z potrąceniem opłaty administracyjnej w wysokości 100 Euro. Zwrot opłaty następuje pod warunkiem dostarczenia nam kopii odmowy Ambasady Niemiec.
4. Przyjmujemy opłaty przelewem lub gotówką w siedzibie Nativa Akademie.

§ 8 Wypowiedzenie umowy
1. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone na piśmie.
2. Jeśli zwyczajne wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje pomiędzy 30 a 14
dniem przed rozpoczęciem kursu, to jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty ad-
ministracyjnej w wysokości 10% całej opłaty kursowej. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty kursowej, dokonujemy zwrotu całej opłaty z potrąceniem opłaty administracyjnej.
3. Jeśli zwyczajne wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje pomiędzy 14
dniem przed rozpoczęciem kursu a dniem rozpoczęcia kursu, to jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 25% całej opłaty kursowej. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty kursowej dokonujemy zwrotu całej opłaty z potraceniem opłaty administracyjnej.
4. Jeśli zwyczajne wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje po rozpoczęciu kursu,
to Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty kursowej w całości. Nie dokonujemy zwrotu wcześniej dokonanych wpłat za kurs.
5. Opisane powyżej terminy należy rozumieć zawsze jako data wpłynięcia wypowiedzenia u Organizatora.

§ 9 Zwrot opłaty kursowej w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach dydaktycznych
1. W przypadku absencji w zajęciach dydaktycznych, niespowodowanych przez Organizatora, Klient nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
2. Zajęcia dydaktyczne, odwołane przez Organizatora odbywają się w innym terminie.
Jeśli to niemożliwe, to Organizator zwraca proporcjonalną część opłaty kursowej.

§ 10 Język umowy
1. Język niemiecki jest wyłącznym językiem umowy.

§ 11 Odpowiedzialność
1. Wyklucza się prawo Klienta do roszczeń o odszkodowanie.
Z zapisu wyłączone są roszczenia klienta dot. szkód na życiu, ciele i zdrowiu na skutek rażącego naruszenia podstawowych obowiązków, wynikających z umowy ( błędy kardynalne) jak i odpowiedzialność za pozostałe szkody, wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Organizatora, jego prawnych przedstawicieli lub osób pomagających. Podstawowe obowiązki, wynikające z umowy, to obowiązki niezbędne do uzyskania celu umowy.
2. W przypadku naruszenia podstawowych obowiązków, wynikających z umowy Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za straty możliwe do przewidzenia w zwykłym toku czynności, a spowodowane jedynie niedbalstwem z wyłączeniem roszczeń o odszkodowanie dot. szkód na życiu, ciele i zdrowiu.
3. Wyłączenia z ust.1 i 2 zachowują ważność na rzecz prawnych przedstawicieli Organizatora oraz osób pomagających .

§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Organizator przetwarza dane osobowe w celach związanych z organizacją i realizacją umów, przestrzegając szczególnie zapisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych Republiki Federalnej Niemiec oraz Ustawy o mediach elektronicznych . Organizator pobiera dane osobowe, opracowuje je i wykorzystuje jedynie do realizacji zawieranych umów i w zakresie niezbędnym w wykonaniu powyżej przywołanych ustaw.
2. Bez Państwa zgody Organizator nie wykorzystuje danych osobowych dla celów marketingowych, badania rynku itp.
3. Przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji dot. Państwa danych osobowych, zapisanych elektronicznie. Wszelkie błędne informacje osobowe będę korygowane we współpracy z Państwem. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przechowywanie zapisanych danych osobowych w przyszłości.
W takim przypadku usuwa się dane osobowe, chyba że jest to niemożliwe ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków związanych z zakończoną umową lub nie pozwalają na to przepisy prawa. Wówczas odpowiednie dane osobowe są niedostępne a nie wymazane.
Prosimy o przekazanie Państwa decyzji dot. bezpłatnej informacji, korekty danych, ich wymazania lub zabezpieczenia poprzez kontakt mailowy ( info@nativa-akademie.de) lub pisemnie pocztą (Nativa – Akademie Magdalena Romanska, Bredowstrasse 29, 10551 Berlin).

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Stosunek prawny pomiędzy stronami umowy podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli Klient jest Konsumentem, to w niniejszej umowie nie odstępuje się od korzystnych dla niego regulacji prawnych i prawa kraju jego pobytu.
2. Umowa zachowuje ważność także w przypadku nieskuteczności jej poszczególnych punktów. W miejsce nieskutecznych punktów stosuje się, jeśli to możliwe, odpowiednie zapisy prawa.

Print Friendly, PDF & Email

    Facebook

    Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress